Store Membership Term & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิก โซลวาซูคลับ (“สมาชิก”)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหมายเลขสมาชิกและเป็นสมาชิก โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการรับสมัครให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจนกว่าข้าพเจ้าจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว
 2. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ปรากฏในคำขอนี้ และ/หรือข้อมูลที่เกิดจากการเป็นสมาชิกนี้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ตกเป็นทรัพย์ของบริษัท
 3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิก และให้เกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้าตามที่บริษัทกำหนด
 4. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นภายในขอบเขตของกฎหมาย และเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า
 5. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับคะแนนย้อนหลังเพียงไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
 7. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการกับบริษัทแล้ว ข้าพเจ้าต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับและรวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสมไปแล้ว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัล
 8. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว
 9. ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะยื่นใบสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก/ของกำนัลที่จัดให้แลกและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ-สกุล และข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทในกลุ่มอมอร์แปซิฟิคและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท (“บุคคลอื่นๆ”) เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าอาจให้ความสนใจ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลอื่นๆใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพียงเท่าที่บริษัทจะมีคำสั่งและตามแนวทางที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น